|   ODŠŤAVOVAČE  |  IONIZÁTORY a ALKALIZÁTORY VODY   |  MLYNČEKY a VLOČKOVAČE  |  ZELENÉ POTRAVINY  | 
   
    Strava.sk| O PORTÁLE | NAPÍŠTE NÁM |                                           Streda 25.4.2018                   Nech je strava vašim liekom (Hippokrates)
    

PREZENTÁCIA PRODUKTOV
SVET POTRAVÍN
Realita v číslach
Katalóg firiem SK
Katalóg firiem CZ
Organizácie
Poradne
Špecializované predajne
Stravovacie zariadenia
Súťaž
Podujatia
Knihy
Časopisy
FILMY
Slovník zdravej výživy
Jedlo pre dušu
Fotogaléria
Charita
Hľadaj >>

eshop VitaLine.sk
i n t e r n e t o v ý   o b c h o d
kamenná predajňa v Martine


Vitalne Karafy a pohare TC Energy

 

    
 "
Zamilovať sa znamená prestať
 porovnávať."
                    Otto Von Bismarck 

 

 
Ajurvedske bylinky Organi India

1. Zápcha - nepravidelné a namáhavé vyprázdňovanie
2.
Ako uviesť do rovnováhy kyseliny a zásady v tele - 1.časť
3. Pohánka - chudobný boháč

 

Gjoji - Kustovnica cinska
 
ako Oblubena stranka OBĽÚBENÚ stránku 

 ako Domovska strankaDOMOVSKÚ stránku

RSS - budte informovani o najnovsich clankoch na portale Strava.sk- čerstvé správy  

   vo Vašej čítačke správ >>
   Odstavovac SANA by Omega

   Odstavovac SANA by Omega

   Odstavovac SANA by Omega   Martinsky vegetariansky MAJALES

   SLNOVRAT festival


Stanovisko slovenských/zahraničných odborníkov a verejnosti k strave a stravovaniu na Slovensku
Navigácia: Stanovisko slovenských/zahraničných odborníkov a verejnosti k strave a stravovaniu na SlovenskuVytlač stránku

Stanovisko slovenských/zahraničných odborníkov a verejnosti k strave a stravovaniu na Slovensku  

Žiadosť o aktualizáciu legislatívnych noriem a rozvoj programov na skvalitnenie stravovania na Slovensku.
 
Martinská iniciatíva za kvalitné školské stravovanie oceňuje doterajšie aktivity slovenskej vlády, parlamentu, ministerstiev a ďalších inštitúcií v oblasti stravovania obyvateľov a obracia sa na ne, aby (s ohľadom na ľudské, občianske i ďalšie práva, aktuálny zdravotný stav slovenskej i svetovej populácie, stav životného prostredia, názory odborníkov a hlasy volajúce po pozitívnych zmenách v týchto oblastiach na Slovensku i vo svete) rozvinuli na Slovensku ďalšie programy na skvalitnenie stravovania, života a zdravia a v rámci nich aj programy vegetariánskeho stravovania v predškolských, školských a ďalších stravovacích zariadeniach.

...som matka dva a pol ročnej dcéry, ktorá v septembri 2013 nastúpi do materskej školy. Prečítala som si jedálny lístok na tento týždeň. Oškvarková nátierka s chlebom, segedínsky guláš s knedľou, bravčová paštéta, francúzske zemiaky s klobásou... Viete, my síce nie sme vegetariáni, ale naozaj nechceme, aby naše deti jedli takéto veci...
J. B., Brezno, 6.5.2013

...my sme si preskákali svoje, kým deti chodili do školy, takže vieme, aké je to ťažké pre vegetariánske deti. Boris mal obdobie, keď chcel chodiť so spolužiakmi na obedy a tak tam jedával vlastne len prílohy a asi po troch mesiacoch prestal chodiť, lebo sa tam nenajedol. Odvtedy to už so školskými jedálňami neskúšal.
A. K., Banská Bystrica, 11.4.2013

Pán Martin B. má asi 79 rokov. Manželka mu zomrela a keďže deti nemali..., no jednoducho žije v domove dôchodcov. Riaditeľku domova poznáme, ale vegetariánsku stravu pánovi B. zabezpečiť nevieme. Vraj bývalá pani riaditeľka tohto domova dôchodcov odišla pre nedodržiavanie stravovacích noriem a ona si ich nedovolí nedodržať.
Ľ. O., Stará Turá, 12.3.2013
Reklama

„Uveďme člověka na svobodu“
Ján Ámos Komenský
 
Úvodné slovo
Oceňujeme pozitívne snahy a konkrétne opatrenia slovenskej vlády a príslušných orgánov v záujme kvalitného stravovania obyvateľov, ktoré boli vykonané v ostatnom období. Zotrvačnosťou však zostávajú  na Slovensku v školskom i iných oblastiach stravovania v platnosti legislatívne normy, ktoré v nedostatočnej miere prihliadajú na aktuálne poznatky, stav životného prostredia vo svete, zdravotný stav a potreby obyvateľov Slovenska.
Ide o dobou a dobovým poznaním podmienené predpisy, ktoré ako jediný vhodný typ stravy v školských i niektorých iných stravovacích zariadeniach akceptujú len tzv. zmiešanú stravu (ktorej hlavnými zložkami sú potraviny živočíšneho pôvodu - rozličné druhy mäsa a mäsových výrobkov, vrátane hydiny a rýb). Tieto predpisy znemožňujú slobodný výber stravy občanom – deťom v predškolských a školských zariadeniach, ľuďom v aktívnom veku i dôchodcom a pravdepodobne aj ďalším skupinám a jednotlivcom, ktorí sú odkázaní na stravovanie v týchto zariadeniach, pričom z rozličných (etických, ekologických, náboženských, zdravotných či iných) dôvodov sa doma stravujú a v príslušných zariadeniach chcú stravovať inak (bez živočíšnych prísad – vegánsky, lakto-vegetariánsky a podobne).
V tomto ohľade teda dochádza na Slovensku k porušovaniu ľudských a občianskych práv, obmedzovaniu časti obyvateľov, k znižovaniu kvality ich života a zdravia a v neposlednom rade tiež k poškodzovaniu životného prostredia – tu a sprostredkovane i vo svete. Je totiž známe, že časť potravín živočíšneho pôvodu sa na Slovensko dováža. Ich vo všeobecnosti vysoká spotreba spojená s nadmerným chovom dobytka i iných druhov živočíchov, prispieva nielen k zlému zaobchádzaniu s nimi a porušovaniu ich práv, ale veľmi výrazne tiež k ničeniu prírodného a životného prostredia vo svete.
Na podporu pozitívnych zmien v tejto oblasti vznikla v januári 2013 v meste Martin (Slovenská republika) Martinská iniciatíva za kvalitné školské stravovanie. Toto voľné zoskupenie občanov SR i ďalších krajín sa obracia na zodpovedné slovenské inštitúcie (vládu SR, Národnú radu SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a ďalšie orgány) a žiada ich, aby úpravou príslušných právnych predpisov a následnými opatreniami prispeli  k riešeniu naznačených  problémov.
Obraciame sa tiež na predstaviteľov slovenských politických strán akejkoľvek časti politického spektra, domácich i zahraničných odborníkov a verejnosť, aby všetkých tých, ktorí nesú či cítia za príslušné záležitosti zodpovednosť, v ich dobrom úsilí o pozitívne zmeny – pripojením podpisu k tomuto stanovisku – podporili.
 
 
DEKLARÁCIA A ŽIADOSŤ O AKTUALIZÁCIU LEGISLATÍVNYCH NORIEM A ROZVOJ PROGRAMOV NA SKVALITNENIE STRAVOVANIA NA SLOVENSKU
 
Podporujeme medzinárodné úsilia o ochranu a skvalitňovanie života
Vychádzajúc z najnovších vedeckých poznatkov, vlastných skúseností, verejne dostupných informácií (ktoré dokladajú, ako sa z roka na rok zhoršujú životné podmienky a zdravie ľudí, zvierat, rastlín a tiež kvalita potravín vo svete) dovoľujeme si vyjadriť podporu Organizácii spojených národov, Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO), Organizácii pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a všetkým vládnym i mimovládnym organizáciám, skupinám a jednotlivcom na Slovensku i vo svete, ktorí sa snažia o pozitívne zmeny v uvedených oblastiach.
 
Oceňujeme etické, voči životnému prostrediu ohľaduplné a zdraviu prospešné formy stravovania
Strava predstavuje významnú súčasť nášho života, preto oceňujeme všetkých, ktorí dohliadajú na jej dostatok pre všetkých, kvalitu a pôvod. Ako ľudia sme súčasťou ľudskej spoločnosti a širšieho prostredia, preto osobitne oceňujeme tie spôsoby stravovania, ktoré berú ohľad na životné, sociálne a pracovné podmienky tých, ktorí sa na produkcii potravín podieľajú, sú ohľaduplné voči zvieratám i životnému prostrediu vôbec.
 
Výskumy z posledných desaťročí dokazujú, že príčinou mnohých civilizačných ochorení, ktoré sa v posledných rokoch prejavujú už u detí útleho veku – vo svete i v slovenskej populácii – sú popri iných faktoroch zvlášť potraviny živočíšneho pôvodu. Odborníci preto vo všeobecnosti odporúčajú podiel týchto potravín (zvlášť priemyselne spracovaných mäsových výrobkov) v strave minimalizovať, resp. ich zo stravy úplne vylúčiť.
V tejto súvislosti sa stotožňujeme so stanoviskom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) formulovaným v Programe rozvoja školského stravovania v európskom regióne (vydanom v Kodani v roku 2006, v bode 4. Odporúčania pre zdraviu prospešné stravovanie a aktívny životný štýl detí), podľa ktorého:
„Správna výživa by mala zahŕňať širokú paletu potravín s uprednostnením potravín rastlinného pôvodu pred  živočíšnymi“.

Rovnako sa stotožňujeme s konštatovaním, ktoré – na základe sústavného vyhodnocovania výsledkov výskumných štúdií z mnohých častí sveta, vrátane Európy a Slovenska – opakovane publikujú renomovaní odborníci v Stanovisku Americkej dietetickej asociácie a Kanadských dietológov:
„Správne rozvrhnutá vegetariánska strava je zdravá, nutrične vyvážená a zdravotne prínosná v prevencii i v liečbe rôznych ochorení.
Dobre rozvrhnutá veganská, lakto vegetariánska a laktoovovegetariánska strava je vhodná pre všetky životné obdobia.
Vhodne plánovaná veganská, laktovegetariánska a laktoovovegetariánska strava zabezpečí nutričné požiadavky batoliat, detí i adolescentov a vedie k normálnemu vývoju.
Vegetariánska strava v detstve a dospievaní môže pomôcť zaistiť celoživotne zdravé stravovacie návyky a môže prinášať niektoré dôležité výhody vo výžive.“
Odporúčame, žiadame a ďakujeme
Reklama

V záujme ochrany a skvalitňovania života a zdravia na Zemi odporúčame a žiadame zodpovedné medzinárodné i národné orgány a organizácie (na Slovensku vládu, parlament, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ďalšie inštitúcie a ich predstaviteľov) o opatrenia a rozvoj programov, ktoré by zabezpečili, aby:
- všetky typy stravy (v jednotlivých krajinách), ich zdroje, zloženie, kvalita a účinky (na zdravie i životné prostredie) boli sledované a skúmané starostlivejšie (na Slovensku aby 
bol podporovaný základný výskum v tejto oblasti), 
- zistené poznatky boli osvetľované všetkým skupinám obyvateľov v dostatočnej miere a už od útleho detstva (na Slovensku napr. aby bolo do škôl zavedené vzdelávanie o výžive, opierajúce sa tak o poznatky moderných, ako aj tradičných systémov, napr. ajurvédy a iných),
- kvalita potravín vo všeobecnosti neklesala a aby výrobcovia (najmä prvovýrobcovia) a distribútori, ktorým na nej záleží, boli podporovaní
- v zariadeniach predškolského, školského, podnikového a verejného stravovania, tiež v zariadeniach poskytujúcich stravu nemocným, dôchodcom i osobám postaveným mimo zákon, boli popri konvenčných (mäso, ryby, vajíčka obsahujúcich) typoch stravy rovnocenne ponúkané aj iné typy stravy, vrátane stravy vegetariánskej; na Slovensku v tejto súvislosti požadujeme upraviť Vyhlášku Ministerstva školstva č. 330/2009, týkajúcu sa stravovania na školách a v predškolských zariadeniach, tiež ďalšie predpisy, týkajúce sa stravovania vôbec,  tam, kde bude záujem, umožniť vytváranie samostatných  zariadení, napr. škôl a škôlok s vegetariánskym stravovaním,
- obyvatelia, ktorí dbajú o svoje zdravie (výberom vhodnej stravy a inými pozitívnymi zmenami v životnom štýle), ako aj tí, ktorí sa oň z rôznych dôvodov (napr. kvôli nízkemu či nedostatočnému príjmu, životu na okraji spoločnosti a pod.) nestarajú dostatočne či starať nedokážu, boli vhodnými spôsobmi k tomu motivovaní a podporovaní; na Slovensku,
- aby v tomto duchu boli zo štátneho rozpočtu pravidelne vyčleňované finančné prostriedky na podporu programov zameraných na pozitívne zmeny v stravovacích návykoch obyvateľstva, napríklad zo zdravotného poistenia (inšpiráciou môže byť úspešný program “Severná Karélia“ z Fínska) a na skvalitnenie stravy a stravovania obyvateľov v núdzi.

Ďakujeme všetkým, ktorým záleží na vlastnom zdraví, zdraví a životoch ostatných, na životnom prostredí Slovenska i sveta, dnes i s ohľadom na budúce generácie. Ďakujeme  všetkým zodpovedným, ktorí v tomto smere podniknú potrebné opatrenia – na Slovensku i v ďalších krajinách – v záujme slobody a naplnenia práv všetkých obyvateľov sveta.

20. apríla 2013

Reklama
Priatelia Martinskej iniciatívy za kvalitné školské stravovanie

Fredy Ayisi, choreograf, Bratislava, SK
Mgr. Ján Bakša, PhD., vedec, matematik, vysokoškolský pedagóg, Zvolen, SK
RNDr. Marta Bakšová, PhD., vysokoškolský pedagóg, matematička, Zvolen, SK
MUDr. Roman Bednár, rehabilitačný lekár, Banská Bystrica, SK
Janka Bizoňová, matka, Brezno, SK
Ing. Eva Bohdanová, biochemička, Kláštor pod Znievom, SK
MVDr. Alojz Bomba, DrSc., prednosta Ústavu experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, SK
MUDr. Igor Bukovský, PhD., lekár, popularizátor zdravej výživy a zdravia, bývalý prezident Európskej vegetariánskej únie, Bratislava, SK
Doc. Ing. Kamil Cejpek, CSc., vedec, potravinársky chemik, vysokoškolský pedagóg, Banská Bystrica, SK
MUDr. Vít Čajka, praktický lekár, Malín, CZ
MUDr. Zuzana Čajková P.G.Hom., lekárka, neurologička, homeopatka, Olomouc, CZ
Bc. Silvia Čaňová, Sloboda zvierat, Bratislava, SK
Doc. MUDr. Juraj Čelko, PhD., lekár, vysokoškolský pedagóg, spisovateľ, Trenčín, SK
Selma de Donnová, Sloboda zvierat, Bratislava, SK
RNDr. Allan Dudinský, lekárnik, Levoča, SK
Mgr. Jana Dudinská, vedúca výdajne zdravotníckych pomôcok a doplnkovej výživy, Levoča, SK
Mgr. Janka Dudinská, psychologička, psychoterapeutka, Levoča, SK
MUDr. Martin Froľo, praktický lekár, Martin, SK
Beáta Gildeinová, matka, Poprad, SK
Ing. Robert Gramata, IT-analytik, Malá Poľana, SK
RNDr. Mária Gramatová, chemička, bývalá vedecká pracovníčka Univerzity veterinárneho lekárstva a odborná pracovníčka SAV v Košiciach, Malá Poľana, SK
Juraj Hipš, riaditeľ, Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Bratislava, SK
MUDr. Marta Horáková, PhD., lekárka-gastroenterologička, primárka, Martin, SK
Radoslav Hovorka, člen prezídia, Slovenská únia Joga v dennom živote, Bratislava, SK
MUDr. Marta Hricová, všeobecná lekárka pre deti a dorast, Lučenec, SK
Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., vedec, geograf, krajinný ekológ a environmentalista, Bratislava, SK
Daniela Juričić, MSc. (Ayur.), lekárka, Zagreb, HR
RNDr. Peter Karailiev, analytik, občiansky aktivista, Pliešovce, SK
Andrea Karkuszová, súkromná podnikateľka, Poprad, SK
Ing. Marta Klimeková, matka, bývala dlhoročná výskumná pracovníčka Centra výskumu rastlinnej výroby Piešťany, predsedkyňa Združenia pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, Považany, SK
MUDr. Jiří Knap, Rehabilitační ústav Hrabyně, primár neurologicko-rehabilitačného oddelenia, CZ
RNDr. Martin Knap, stredoškolský učiteľ, Martin, SK
MUDr. Jana Konečná, gastroenerológ, Žilina, SK
Mgr. Andrej Kožuch, projektový manažér, Martin, SK
Michelle Kožuchová Bajema, grafická dizajnérka, Martin, SK
Dr. Martin Kramár , PhD., klinický psychológ, Dubai, UAE
Žofia Kučerová, mama, pracovníčka školského klubu detí, Martin, SK
MUDr. Andrea Kýšková, praktická lekárka, Martin, SK
Janica Lacová, ambasádorka nadácie Food Revolution Foundation Jamieho Olivera na Slovensku, zakladateľka projektu www.jemine.sk, Bratislava, SK
Alena Lámiová, Martin, SK
Ing. Ján Lunter, konateľ spoločnosti Alfa-Bio, Banská Bystrica, SK
MUDr. Zbyněk Luňáček, praktický lekár pre dospelých, Frýdlant nad Ostravicí, CZ
MUDr. Natália Marečková, urológ, Brno, CZ
Mgr. Richard Medal, biológ a chemik, ochranár, občiansky aktivista, Centrum environmentálnych aktivít, Trenčín, SK
Ing. Klaudia Medalová, editorka portálu www.biospotrebitel.sk, Trenčín, SK
Alica Melicháčová, prekladateľka, Piešťany, SK
Štefan Michalko, výkonný riaditeľ, Slovenská únia Joga v dennom živote, Martin, SK
Danka Milanová, vedúca školskej jedálne, Martin, SK
PhDr. Lýdia Mlčochová, vedúca sestra na odd. gastroenerológie, Martinská fakultná nemocnica, Martin, SK
Martin Nikodým, televízny moderátor, cestovateľ, fotograf, Bratislava, SK
MUDr. Janka Nosková, detská lekárka, Ružomberok, SK
Jaromír Novota, o. z. Život a zdravie, koordinátor klubov zdravia, Zlaté Moravce, SK
MUDr. Gabriela Oravcová, lekárka, pneumologička, Martin, SK
MUDr. Ronald Pavlov, gastroenterológ, Košice, SK
Ing. Miroslava Piláriková, Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, manažérka programu Zelená škola, Zvolen, SK
Peter Planieta, poradca zdravého životného štýlu a majiteľ Planeta Food - siete predajní zdravej výživy, spolumajiteľ reštaurácie Good Five, Bratislava, SK
Mgr. Eva Pokorná, učiteľka, koordinátorka programu Zelená škola na Základnej škole P. Škrabáka, Dolný Kubín, SK
RNDr. Mgr. Gabriela Sabolová, PhD., dietologička, Košice, SK
Doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., filologička, Filozofická fakulta UPJŠ, Košice, SK
Reklama

Mgr. Margit Slimáková, Ph.D., dietologička, Praha, CZ
MUDr. Mária Schmidtová, praktická lekárka, Martin, SK
MUDr. Renáta Szépeová, PhD., detská gastroenterologička, Martin, SK
Ing. Roman Súlovec, PhD., manažér, IT konzultant, Žilina, SK
Ing. Eva Súlovcová, manažérka, Žilina, SK
MUDr. Juraj Svitač, CSc., urológ, Žilina, SK
MUDr. Dikta Svitačová, anesteziologička, Martin, SK
MUDr. Marek Šebo, kardiológ, Brno, CZ
Mgr. Milan Šišmiš, historik, redaktor, Martin, SK
Zorka Šišmišová, študentka, Martin, SK
MUDr. Ignác Škereň, lekár- internista na dôchodku, bývalý primár Oddelenia naturálnej medicíny v Lehniciach, Bratislava, SK
RNDr. Mária Škereňová, biochemička, Martin, SK
Jaroslav Škvařil, výživový poradca, člen pracovnej skupiny pre rozvoj školského stravovania Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Českej republiky, Brno, CZ
MUDr. Eva Tóthová, otorinolaryngologička, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, CZ
Doc. MUDr. Ľubomír Vladár, CSc., bývalý primár interného oddelenia Martinskej univerzitnej nemocnice, odborný garant všeobecného lekárstva v Žilinskom kraji, Martin, SK
MUDr. Danica Vladárová, neurologička, Martin, SK
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Bratislava, SK
Centrum environmentálnych aktivít, o. z., Trenčín, SK
Sloboda zvierat, Bratislava, SK
Slovenská únia Joga v dennom živote, Bratislava, SK
a ďalší

Čestní priaznivci

Prof. Dr. Dr. h.c. Timi Ecimović, vedec, klimatológ, medzinárodný mierový aktivista (kancelár Svetového fóra filozofov, Univerzita v Aténach, Grécko, predseda vied o životnom prostredí na ANSTED University, predseda SEM Inštitútu pre klimatické zmeny, viackrát nominovaný na Nobelovu cenu  mieru), Korte, SI, www.institut-climatechange.si
Prof. John Scharffenberg, MD, MPH, vedec, odborník na výživu, vysokoškolský pedagóg, Loma Linda University, Loma Linda, CA, USA
Doc. MUDr. Peter Pribiš, DrPH, RD, dietológ, vedec, vysokoškolský pedagóg, Andrews University, Berrien Springs, Michigan, USA
Vasant Lad, M.A.Sc., ajurvédsky lekár, autor odborných publikácií, zakladateľ a riaditeľ Ajurvédskeho inštitútu (The Ayurvedic Institute), Albuquerque, NM, USA
Dr Jagdish Gandhi, zakladateľ a správca, Dr Bharti Gandhi, riaditeľka, a Shishir Srivastava, učiteľ City Montessori School, Lucknow, India (najväčšej školy na svete, v roku 2002 ocenenej Cenou UNESCO za výchovu k mieru), www.cmseducation.org
Aarti Batavia. M.S., R.D., C.L.T., terapeutka, odborníčka na potravinové intolerancie, Novi, MI and Ann Arbor, MI, USA, www.aartibatavia.com
William Harris, M.D., lekár, dietológ, Honolulu, HI, USA, www.vsh.org,
Jack Norris, registrovaný dietológ, Davis, CA, USA, www.veganoutreach.org, www.veganhealth.org

Odkazy

Vyhláška MŠ SR č. 330/2009, týkajúca sa školského stravovania:
http://www.minedu.sk/data/att/653.pdf
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Program rozvoja školského stravovania v európskom regióne (Kodaň, 2006):
anglicky: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/152218/E89501.pdf
slovensky: http://www.alfabio.com/wp-content/uploads/2013/01/WHO-Food-and-nutrition-policy-for-schools-sloven%C4%8Dina1.pdf
Stanovisko Americkej dietetickej asociácie a Kanadských dietológov – Vegetariánska strava:
2009 – 2013, anglicky: http://www.vrg.org/nutrition/2009_ADA_position_paper.pdf
2003 – 2008, česky: http://blisty.cz/art/25066.html,   http://www.csvv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=94:odkaz-na-adu&catid=16&Itemid=85
O projekte Severná Karélia: http://www.bmj.sk/1997/09802-01.pdf 
 
Kontakty
Administrátor, bežná komunikácia:
Mgr. Milan Šišmiš, sismismilan@gmail.com
Odborné otázky, týkajúce sa stravy, výživy:
MUDr. Igor Bukovský, PhD., www.akv.sk, akv@akv.sk
Doc. Ing. Kamil Cejpek, CSc., kamil.cejpek@gmail.com
Daniela Juričić, MSc., www.ayurdharma.com, daniela@ayurdharma.com
MUDr. Janka Nosková, jnoskova2@gmail.com
Doc. MUDr. Peter Pribiš, DrPH, RD, peterpribis@gmail.com
RNDr. Mgr. Gabriela Sabolová, PhD., www.dietologicka.eu, dietologicka@hotmail.com
Reklama

Ing. Jaroslav Škvařil, www.csvv, Jaroslav.skvaril@gmail.com

Ďalšie príspevky:
- Podporte stanovisko na Changenet.sk
- Súvisiace články:

Reklama
VitaLine produkty pre zdravie a vitalitu
 VitaLine - produkty pre zdravie a vitalitu - eshop www.vitaline.sk - predajňa v Martine
 
 REKLAMA
Bio Spirulina Health Link - VitaLine.sk
Prihlásenie
Meno

Heslo
 OK >>
Zabudol som heslo >>
Registrácia >>
Tip týždňa
Káva so zelenou kávou Línia Afroplants
- 80% praženej kávy + 20% sušených zelených kávových bôbov
- v sušených zrnách nedochádza k zmenám, pričom sú pôvodné látky v zrnách zachované
- zelené kávové zrná (bôby) pochádzajú z viacerých druhov kávovníkov
archív >>>
REKLAMA
Superpotraviny ...

Zeleny jacmen

 
CHIA semienka
 
GOJI
 
Kakaové boby
 
Aronia
 
Konopne semienka

Trstinova melasa

Chlorella
Projekt
Voda pre Zimbabwe
Voda pre Zimbabwe
Výživové centrá
Vý?ivové centrá

Reklama
Ručný odšťavovač >
Zachovava vitaminy a enzymy
Anketa
Pozeráte pri nákupe potravín na ich etiketách typy tzv. E - čiek ?
Áno
 51%
Nie
 16%
Niekedy
 20%
Nikdy
 14%
Počet hlasov: 12407
Reklama
Domáci výrobník rastlinného "mlieka"
SOYABELLA vyrobnik rastlinneho mlieka
Odporúčame
Vertikálny lis
OMEGA VRT
Najmenší a najľahší lis na svete
OMEGA odstavovac
Celonerezový lis
Angel Juicer - celonerezovy odstavovac
!NCLUDE(/templates/medialny_partner.jsp, 204)!
Copyright © VitaLine s.r.o. 2003 - 2015 VitaLine s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Reklama na Strava.sk
Publikovanie a šírenie obsahu portálu je zakázané bez písomného súhlasu jeho prevádzkovateľa.
| strava.sk | správy tasr | recepty pre zdravie | ako na to? | viete, že ... | slovo odborníka | čitáreň zdravia | poznáte ich? | výber správ z internetu |
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay a. s.